דוח לשנת 2022 בהתאם לסעיף 6ב(ד) לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"א - 1996

א. פערי שכר הממוצע לחודש בין כל העובדות לכל העובדים המועסקים על-ידי ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ

קבוצת העובדים שכר ברוטו שכר קובע לפיצויים + שכר ברוטו
הפקדות המעסיק
קבוצת עובדים א' 45.9% 41.1% 46.4%
קבוצת עובדים ב' 1.0% 5.8% 2.1%
קבוצת עובדים ג' 2.1% 7.3% 3.5%
קבוצת עובדים ד' 14.0% 10.3% 14.5%
קבוצת עובדים ה' - - -

הערות

שכר ברוטו / שכר קובע לפיצויים / שכר ברוטו והפקדות המעסיק - מתייחסים לסכומים ששולמו בגין משכורות ינואר-דצמבר 2022
כולל גם מענקים ששולמו, ככל ששולמו, בשנת 2022 בגין תקופה קודמת.

ב-2022 לא היו עובדים במשרה חלקית. עובדים שעתיים נכללו בנתונים של עובדים במשרה מלאה.


סימן מינוס (-) לצד האחוז כאשר פער השכר הוא לטובת העובדים, וסימן פלוס (+) כאשר פער השכר הוא לטובת העובדות.

קבוצת עובדים ה' כוללת נשים בלבד.

כולל עובדים שעבדו מעל חודש במהלך 2022.

ב. פערי שכר הממוצע לחודש בין כל העובדות לכל העובדים המועסקים על-ידי ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ

קבוצת העובדים שיעור העובדים המועסקים ששכרם נמוך
מהשכר ברוטו הממוצע
עובדים עובדות
קבוצת עובדים א' 100.0% 40.0%
קבוצת עובדים ב' 66.7% 66.7%
קבוצת עובדים ג' 80.0% 62.5%
קבוצת עובדים ד' 66.7% 66.7%
קבוצת עובדים ה' .ל.ר 50.0%

הערות

לפי שכר ברוטו

ראה הערות בסעיף א' לעיל