מבוא

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ  הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. החברה פועלת במישרין ובעקיפין באמצעות חברות בנות וכלולות במספר רב של פרויקטים בתחום הנדל"ן. מסמך זה מפרט את עקרונות ההתנהגות האתית בחברה, ומפרט את מדיניות החברה בתחומים רלבנטיים . הקוד האתי וכללי ההתנהגות העסקית שלהלן, מחייבים את כל הדירקטורים, המנהלים והעובדים של ישראל קנדה (ט.ר.) בע״מ וחברות קשורות שלה (ביחד ולהלן: ״ישראל קנדה״, "החברה״).

קוד אתי 

 1. מקצועיות, מצוינות, ואחריות כלפי הלקוחות 

הצלחת החברה תלויה ביכולתה להעניק ללקוחותיה חוויית שירות ושביעות רצון גבוהה ממוצרי ושירות החברה.

יחסי החברה עם לקוחותיה הינם יחסים ארוכי טווח המבוססים על אמון, יושר, מקצועיות וכבוד הדדי.

יש להקפיד בכל עת על מקצועיות ומצוינות בעשייה ובאמצעותם, לחתור לרמה גבוהה של הישגים ולשביעות רצון לקוחות הקבוצה.

יש לעשות מרב המאמצים לספק ללקוחות החברה מוצרים ברמה ובאיכות גבוה, שירות אישי ומקצועי ולהצדיק את האמון הרב שלקוחות החברה נותנים בה.

החברה פועלת ותפעל כדי להיות הבחירה המועדפת על לקוחותיה, בחירה המבוססת על איכות ושירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר אותם תעניק ללקוחותיה.

מתן שירות יעשה תוך שיפור  מתמיד, זיהוי צרכי הלקוחות ,מתן מענה ענייני ומתאים, מתן מידע מלא וברור והקפדה על שימור וקידום הידע והמיומנויות המקצועיות של כל אחד מעובדי החברה.

 1. הגינות עסקית

הצלחת החברה תלויה ביכולתה להקדים את מתחריה. עם זאת, לא כל האמצעים כשרים להשגת המטרה, וגם באילוצים של תחרות קשה יש להתנהל בהגינות, ביושר ותוך הקפדה על כללי האתיקה.

לחברה יש מוניטין של חברה הגונה, הוגנת וישרה וכדי להמשיך ולשמור על שמה הטוב של החברה בקרב הלקוחות, השותפים, המתחרים והציבור מחויב כל עובד להמשיך ולהקפיד על עקרונות ההתנהגות  הבאים:

הגינות כלפי הלקוחות -יש לנהוג בלקוחות ובשותפים בשיווין ובהוגנות. אם נוצר עימות בשוק בין מספר שותפים או לקוחות, יש לפתור אותו על בסיס של שיווין והוגנות, תוך שמירה על האינטרס של החברה לטווח הארוך.

יושר ואמון - אין למסור ללקוחות, לשותפים, לעיתונות או לציבור מידע לא נכון על החברה, על אסטרטגיות וטכניקות העבודה שלה, על מוצריה, על איכותם ועל היבטים עסקיים אחרים, במטרה להונות או להציג מצג שווא.

תחרות לא הוגנת - אין להפיץ מידע כוזב, מטעה או מטיל קלון על מתחרים ועסקיהם בנושאים כגון יציבותם, הנזילות הכספית שלהם, מיומנותם , איכות מוצריהם או אמינותם כספק. יש להימנע משימוש לרעה בסודות מסחריים או במידע עסקי מסווג של המתחרים.

הימנעות מפעילות פוליטית - אין להשתמש בכספי החברה או בציוד המסופק לעובד לצורכי עבודתו לתמיכה בפעילות פוליטית מסוג כלשהו.

 1. גילוי מלא ונאות

החברה הינה חברה ציבורית, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. פירושו של דבר, כ להביא לידיעת בעלי המניות שלנו, המשקיעים הפוטנציאליים והציבור בכללותו כל מידע מהותי או מידע בדבר אירועים או התפתחויות משמעותיים בקשר עם החברה וכן כל מידע אחר המתחייב על פי הדיו וכי דיווחנו לרשות ניירות ערך, לבורסה ולציבור בעלי המניות חייבים להיות מדויקים ולהימסר במועדם.

החברה מחוייבת להבטיח, כי ההודעות לציבור אודות המתחייבים על פי הדין יובאו לידיעת הציבור בהתאם להוראות הדין וכן שהדוחות הכספיים של החברה משקפים את החלטות החברה ומצבה העסקי . 

 1. קיום הוראות הדין

החברה וכל אלו הנמנים על חברת ישראל קנדה נדרשים לקיים בקפדנות את כל החוקים, התקנות והכללים החלים בישראל ובמקומות אחרים ברחבי העולם בהם פועלת החברה.

 1. אי ניגוד עניינים 

בעת קבלת החלטות ו/או ביצוען יש לשקול את טובת החברה בכללותה , ולהימנע משיקולי תועלת אישית או קבוצתית או משיקולים הנובעים מיחסים אישיים . כמו כן יש להימנע מפעילות העלולה ליצור ניגוד אינטרסים בין העובד לחברה. 

דוגמאות לניגוד אינטרסים:

הזדמנויות עסקיות – הפקת רווחים אישיים או סיוע לאחרים להפיק רווחים מהזדמנויות עסקיות שנצגלו תוך שימוש במידע עסקי של החברה, או מתוקף תפקידו של העובד בחברה. 

קשרים עיסקיים עם חברות אחרות – ניהול עסקים פרטיים עם לקוחות החברה, עם שותפים , עם ספקים או עם מתחרים . השקעה של זמן ומשאבים בכל פעילות עסקית חיצונית הגוזלת מזמנו של העובד. 

קשרים אישיים עם גופים אחרים – קבלת החלטות בנושאים הקשורים ליחסי החברה עם גוף אחר, כאשר מתקיימים יחסים אישיים (משפחה, חברים) עם הצד השני, ללא קבלת האישורים הנדרשים.

 1. אי שימוש במידע פנים

במהלך העסקת עובד בחברה עשוי להגיע לידיעת העובד "מידע משמעותי שאינו נחלת הכלל״ אודות החברה. במקרה האמור, חלות על העובד מגבלות לעניין ניצול המידע לשם מסחר במניות החברה. ככלל, פירושו של דבר הוא כי העובד מנוע מלסחור באופן חוקי במניות החברה, או להעביר המלצות המתבססות על מידע זה לאדם אחד ובכלל זה בני משפחה ומכרים, אלא אם מידע זה הופך לנחלת הכלל או לחילופין, עם חלוף הזמן, הופך למיושן וחסר עדך.

מידע אינו ״נחלת הכלל״ אם לא נכלל במסגרת במסגרת דיווח מיידי של החברה או כל מסמך ציבורי אחר. מידע ״מהותי״ הינו כל מידע בקשר לעסקיה ולענייניה של החברה אשר גורם, או אשר ניתן באופן סביר לצפות כי יגרום, לשינוי כמחיר נייר ערך של החברה או בעדך השוק שלה או מידע, אשר יש סבירות גבוהה כי, משקיע סביר עשוי לראות בו מידע חשוב לצורך קבלת החלטות השקעה. 

 1. הימנעות משוחד ושחיתות

החברה מגלה אפס סובלנות למקרי שחיתות בעסקים עם ספקים, לקוחות או פקידי הרשויות והממשל  השונים שלגביהם החברה אימצה הגדרה רחבה של המונח : כל אדם המחזיק מעמד חוקתי, מנהלי או שיפוטי מכל סוג שהוא, בין אם מונה או נבחר, ובין אם על ידי הממשלה במישרין או בעקיפין. לרבות חבר מפלגה פוליטית, וכל מועמד למשרה ממשלתית כלשהי, וכן כל נושא משרה בכירה, מנהל, סוכן או עובד של ישות בבעלות ממשלתית או בשליטת הממשלה.

החברה דורשת מעובדיה מצפים מכם לפעול בשקיפות מלאה ובהתאם לכללים המחמירים ביותר, כולל התייעצות ודיווח על כל ידיעה או חשד של התנהגות לא אתית.

 1. כבוד לעובדים 

כל עובד נהנה מזכויות יסוד בסיסיות כמו גם זכויות הנתנות לו במסגרת חוקי העבודה השונים ויש לנהוג בו בכבוד שוויון והערכה. כל עובד זכאי לחופש מחשבה , מצפון , דת  והבעת דעה כל עוד אינה פוגעת ברגשותיהם או זכויותיהם של עובדים אחרים . החברה מחוייבת לתת כבוד לכל עובד ולכל מועמד הזדמנות שווה בכל תחומי העבודה, במינוי לתפקידים ובקידום מקצועי . החברה אוסרת אפליה על בסיס גיל , גזע , עדה, מגדר, דת , מוגבלות העדפה מינית , מצב משפחתי, דעה פוליטית או שירות המילואים. 

 1. אופן ההתנהגות  במהלך קיום העבודה

יש להקפיד על התנהגות נאותה ועל ייצוג מכובד של החברה.

עובדי החברה ינהגו בנימוס, בסובלנות ובכבוד בעובדים אחרים וכל גורם אחר עימו הם באים במגע.

העובדים יבצעו את עבודתם באופן מקצועי ,יעיל ואמין, בהתאם לסמכותם ותוך שיתוף פעולה בין העובדים ובין היחידות השונות בחברה.

 1. מניעת הטרדה

החברה רואה באופן שלילי ותדאג לטפל בהתנהגויות של גילויי אלימות מילולית, אלימות פיזית, או לכל סוג אחר של הטרדה ואיום. עובדי החברה מתחייבים לנהוג עפ"י תקנון מניעת הטרדה מינית שפורסם בחברה.

 1. שימוש בנכסי החברה 

לחברה נכסים חומריים , עיסקיים, מסחריים ואחרים. כל שימוש בנכסי החברה יעשה באופן חוקי ואתי, אך ורק לצורך קידומה העסקי של החברה. 

 1. פרטיות

מדינות רבות החילו, או מתכוונות להחיל, חוקים ותקנות שמטרתם שמירה על פרטיות המידע, והקובעים את הדרישות לטיפול ושמירה של מידע פרטי (כל מידע האפשר זיהוי, איתור או פניה אל הפרט) 

אנו מחויבים לשמירה סבירה על פרטיותו כל מי שאנו עושים עימו עסקים, לרבות לקוחות, ספקים ועובדים.

 1. מעורבות בקהילה

החברה מייחסת חשיבות רבה לקשר עם הקהילה ומקפידה לתרום לצרכים שונים. חברת החברה רואה בעין יפה פעולות התנדבות של עובדי החברה בפרויקטים שונים למען הקהילה , העולים בקנה אחד עם מחויבותה החברתית של החברה.

 1. היוועצות עם הגורמים הרלוונטיים בחברה

במקרים בהם קיים ספק בדבר ההחלטה שיש לקבל או דרך הפעולה שבה יש לנקוט, על העובד שצריך לקבל את ההחלטה להתייעץ עם הגורמים הרלוונטיים בחברה, בין אם מדובר בממונים עליו ובין אם מדובר בגורם המקצועי הרלוונטי.

 1. יישום הקוד האתי 

אכיפת הוראות קוד זה - כל דירקטור, מנהל ועובד יהיה אחראי באופן אישי ומחויב לקיים הוראות קוד זה. החברה תנקוט בצעדים משמעתיים הולמים במקרה של הפרת הוראות קוד זה. צעדים משמעתיים עלולים אף להיות מופעלים כנגד המנהל האחראי על מפר הוראות הקוד, במקרה בו קבעה החברה כי נפל פגם גם בהתנהגותו או מחדלו של גורם זה.

במקרה בו ידוע לעובד או מתעורר בך חשד סביר, לקיומה של הפרה של חוקים, תקנות או כללים החלים על החברה, של הוראות קוד זה או של הוראות מדיניות אחרת של החברה, ובכלל זה עדות למרמה המתרחשת בתחום פועלה או במחלקה בה הוא עובד, הנוגעת לכל עובד או נציג של החברה, חובה עליו לדווח על מידע זה באופן מידי לאחראי עליך או לנושא המשרה המתאים או למבקר הפנים, או לממונה על הקוד האתי, כפי שתראה לנכון.

הממונה על הקוד האתי - דירקטוריון החברה מינה את מר ערן שני (להלן: ״הממונה") כממונה על הפעלת הקוד האתי בחברה (לרבות חברות בנות). הממונה עומד לרשותכם בהכוונה, בהדרכה, בהנחיה ובעצה בכל הכרוך בהתנהגות נאותה על פי כללי הקוד האתי.כמו כן, לצורך פניות אנונימיות, ניתן לפנות  גם למבקר הפנים של החברה רו"ח חיים כלפון , משרד עמית, חלפון. מגדל השחר קומה 15, רחוב אריאל שרון 4 גבעתיים, מיקוד: 5320047, טלפון: 03-6123939, פקס: 03-6125030, מייל: haim@ahcpa.co.il

הפצת מידע – מסמך יופץ לכל העובדים ועובדים חדשים יקבלו עותק עם חתימת הסכם העסקה, ויאשר בחתימתו, טרם תחילת עבודתו בחברה,  כי קרא את הקוד האתי של החברה והוא מתחייב לפעול על פיו.  

לצפיה במסמך כקובץ נפרד